เกี่ยวกับเรา

บริษัท เคพีไอ แอดวานซ์ พรีซิชั่น จำกัด

KPI ADVANCE PRECISION CO,.LTD

KPI

บริษัท เคพีไอ แอดวานซ์ พรีซิชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในอาคารอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีความชำนาญในการติดตั้งระบบพื้นอาคาร ประเภทต่างๆครอบคลุมทุกระบบ เช่น บริการติดตั้งระบบกันซึม ระบบฉนวน การติดตั้งระบบพื้น, ซ่อมแซมพื้นงานเคลือบพื้น ระบบกันซึม พื้นสาธารณะและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ วัสดุ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในงานพื้นอุตสาหกรรม
ทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองงานพื้นและงานกันซึมในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงาน ลูกค้า โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิค, การออกแบบ,ประเมินราคาและวิเคราะห์ปัญหาด้านงานพื้นอุตสาหกรรม และพื้นระบบต่างๆอีกทั้งยังมีบริการสำรวจ วิเคราะห์หน้างานฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและยินดีรับประกันด้านราคา และผลงานหลังติดตั้ง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าอันเนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ต้นทุน เวลา ราคา หรือสถานที่ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด และบริการหลังการขายที่คอยช่วยเหลือท่านทุกเวลา พร้อมกับรับประกันผลงานตลอดอายุการใช้งาน (ตามเงื่อนไขที่ตกลง)

VISION วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็น บริษัทก่อสร้าง ที่เน้นการสร้างงานที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ "

MISSION พันธกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของบริษัทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแรงผลักดันเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของ บริษัท เคพีไอ แอดวานซ์ พรีซิชั่น จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม
โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มุ่งเน้นให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

VALUES ค่านิยม

ความซื่อสัตย์ ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานสูงสุด ในบริการวิชาชีพทางธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญกับความ
ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ
ความสามารถ เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และเป็นบริการที่สร้างสรรค์ให้แก่ลูกค้า ในการให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ด้วยความรับผิดชอบสูงสุด
ความเคารพ ให้ความสำคัญ และปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกราย ด้วยความเคารพ ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ

 

Copyright © 2021-2024 kpi-advance.co.th all right are reserved.

บริษัทเคพีไอแอดวานซ์พรีซิชั่นจำกัด